Make your own free website on Tripod.com
สาเหตุความพิการของลูกกรรมพันธุ์
เป็นความผิดปกติของพันธุกรรม หรือยีนส์ เช่น อาการดาวน์ซินโรดม (Down Syndrome) โรคเลือดออกไม่หยุด (Hemophelia) ถ้าพ่อ-แม่ ญาติพี่น้อง พิการจากสาเหตุทางพันธุกรรม ลูกหลานก็อาจจะพิการด้วย สิ่งแวดล้อม สภาพแวด ล้อมที่เป็นพิษ เป็นภัย เสี่ยงต่อการได้รับความพิการหรือ อันตราย เช่ น การเป็นโรคติดเชื้อ เช่น หัดเยอรมัน โปลิโอหรือการขาดสารอาหาร สารไอโอดีน ซึ่งสาเหตุจากสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดความพิการ และเป็นสาเหตุที่ป้องกันได้

ไม่รู้สาเหตุ

ระยะที่อาจเกิดความพิการ

ขณะตั้งครรภ์แม่เป็นโรคติดเชื้อ
เช่น หัดเยอรมัน ซิฟิลิส มาเลเรีย เอดส์ ฯลฯ


แม่ได้รับสารพิษและยาต่างๆ
เช่น บุหรี่ สุรา สารเสพติดทุกชนิด ยาแก้อักเสบ ยาขับ เลือด รังสี สารตะกั่ว สารปรอท เป็นต้น

มารดาเกิดการเจ็บป่วยขณะตั้งครรภ์
เช่น เป็นโรคเบาหวาน โรคไต โรคตับ โรคหืด โรคโลหิตจาง ความดันโลหิต สูง ไทรอยด์เป็นพิษ เป็นต้น

แม่ขาดสารอาหารที่มีคุณค่า
เช่น ธาตุเหล็ก ไอโอดีน วิตามินต่าง ๆ ที่มี อยู่ในอาหารหลัก เช่น นม ไข่ ผัก
ผลไม้ เนื้อสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งจะให้สาร อาหารจำพวกโปรตีน วิตามิน เกลือแร่ เป็นต้น

แม่ได้รับอุบัติเหตุขณะตั้งครรภ์
เช่น ตกบันได จากรถ จากที่สูง ซึ่งอาจทำให้แม่ตกเลือดได้

แม่ทำงานหนักเกินไป
ขณะ ตั้งครรภ์ ไม่ได้รับการพักผ่อน ที่เพียงพอ


แม่ได้รับความกระทบกระเทือน
ทั้งด้านทางร่างกายและจิตใจอย่างรุนแรง

แม่มีอายุน้อยเกินไป (ต่ำกว่า 18 ปี)หรือมีอายุ มากเกินไป (มากกว่า 35 ปี)

ขณะคลอด
การคลอดทุกครั้งมีความเสี่ยงเสมอ ไม่มากก็น้อย ดังนั้น จึงจำเป็นต้อง ได้รับการดูแลจากแพทย์ พยาบาล หรือผดุงครรภ์อย่างใกล้ชิด เพื่อจะ ได้ช่วยเหลือทันท่วงทีที่ปัญหาในการคลอด

เด็กคลอดก่อนหรือหลังกำหนด 9 เดือน

การคลอดที่ใช้เวลานานเกินไป
ทำให้ขาดออกซิเจนไปเลี้ยง สมอง หรือการใช้เครื่องมือช่วยคลอด ไม่ถูกวีธี

รกลอกตัวก่อนกำหนด
อันเนื่อง
มาจากรกเกาะต่ำ ทำให้เสียเลือด
มาก สมองขาออกซิเจน
การคลอดที่ติดขัด

ตกเลือด
สายรกพันคอ
เด็กสำลักน้ำคร่ำ ท่าคลอดผิดปกติ ต้องการความช่วยเหลือในการคลอดสู่ท่าปกติ เช่น เด็กเอาออกก่อนศีรษะ
ความพิการแต่กำเนิด
เช่น โรค หัวใจรั่ว สมองผิดปกติ ปากแหว่ง เพดานโหว่ ตาเป็นต้อ กระจกตาขุ่นมัว หรือผิดปกติทางกรรมพันธุ์ เช่น เป็นดาวน์ซินโดรม
หลังคลอด
ตั้งแต่แรกคลอดจนถึงวัยผู้ใหญ่ เป็นโรคติดเชื้อ ไข้สมองอักเสบ เช่น เป็นไข้เลือดออก โปลิโอ เป็นต้น

เด็กเจ็บป่วย
เช่น ท้องเสียบ่อย ๆ สูญ สูญเสียน้ำในร่างกายปริมาณมากหรือ ชักบ่อย ๆ ทำให้ขาดเลือดไปเลี้ยง สมอง หรือได้รับการติดเชื้อที่มีผล กระทบต่อสมองหรือทำให้เด็กพิการได้

ได้รับสารพิษ สารเคมีต่าง ๆ เช่น สารตะกั่ว สารปรอท ยาต่าง ๆ สารเสพติดทุกชนิด รังสีบางชนิดอาจ ทำให้ตาบอด สมองเสื่อม เป็นอัมพาต ฯลฯ

อวัยวะรับรู้ผิดปกติ เช่น ตาเข สายตา ผิดปกติ หูน้ำหนวกเรื้อรัง

สภาพแวดล้อมเป็นพิษ
เช่น อยู่ใกล้ แหล่งที่มีเสียงดังเกินกำหนด 90 เดซิเบล หรือแหล่งที่อยู่อาศัยไม่ถูก สุขลักษณะ

เด็กขาดการกระตุ้นการเรียนรู้
จากสภาพ แวดล้อม ทำให้เด็กมีพัฒนาการ ทางสมองล่าช้า

ได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่เหมาะสม
เช่น เด็กถูกทอดทิ้ง ปล่อยปละละเลย ทำให้ขาดโอกาสการเรียนรู้ หรือถูกเร่ง ให้เรียนจนเด็กเกิดความเครียดเกินไป

เจ็บป่วย ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

ขาดภูมิคุ้มกัน หรือได้รับภูมิคุ้มกัน ไม่ครบตามกำหนด


ขาดสารอาหาร ที่มีประโยชน์ ต่อร่างกายและสมอง


อุบัติเหตุ
ที่มีผลกระทบต่อระบบ สมอง หรือร่างกายจนทำให้พิการ เช่น รถชน ตกจากที่สูง ถูกของมีคม บาด หรือไฟฟ้าดูด